Osanička klisura

Osanička reka koja prolazi kroz naselje Osanica, desna je pritoka reke Mlave. Nastaje od  više malih potočića koji  izviru neposredno  ispod Homoljskih planina koje  čine prirodnu severnu granicu opštine Žagubica prema Kučevu.

Na 500 metara od naselja uzvodno uz Osaničku reku nalazi se zaštićeno prirodno dobro III kategorije ‘’Klisura Osaničke reke’’, koje zahvata levu i desnu obalu reke u površini od 30 ha, a počev od veštački napravljene brane na samoj reci.

Bogata različitim oblicima geomorfološke građe, sa kraškim i hidrološkim pojavama iz perioda paleozoika, mezozoika i kenozoika, Osanička klisura je jedinstvena na ovim prostorima. U samoj klisuri očuvalo  se 166 biljnih zajednica među kojima su dominantne reliktne vrste, 22 vrste ptica i 15 vrsta sisara.

Osaniƒka klisura 3 Osaniƒka klisura 1 Osaniƒka klisura 2

Sitemap